www.Stats.in.th DECHATHON.COM

By Dechathon • บันทึก • Diary
Portfolio & Responsibility

Paris

ระบบติดตามสถานะโครงการวิจัยฯ

ระบบติดตามสถานะโครงการวิจัยฯ

  • ออกแบบ ติดตั้ง พัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบ Server
  • ออกแบบ พัฒนาระบบ Font-End และส่วนติดต่อผู้ใช้
  • ออกแบบ แก้ไขปัญหา บำรุงรักษาและสำรองข้อมูล
  • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วารสารวิจัยสังคม สถาบันวิจัยสังคม

  • อัพเดทวารสารวิจัยฯ ข่าวและกิจกรรม
  • อัพเดท แก้ไข ปรับแต่งเว็บไซต์และระบบส่งข้อมูล
  • แก้ไขปัญหา บำรุงรักษาและสำรองข้อมูล
  • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

New York

เว็บไซต์วารสารวิจัยสังคม

San Francisco

ระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

โครงการวิจัย ระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

  • ติดตั้ง ดูแล บำรุงรักษาและป้องกันการโจมตีเครื่อง Server
  • อัพเดทข่าวกิจกรรมบนเว็บไซต์และสื่อออนไลน์
  • ติดตั้ง อัพเดท แก้ไข ปรับแต่งเว็บไซต์ส่วนของกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์ (WordPress)
  • ออกแบบ แก้ไขปัญหา บำรุงรักษาและสำรองข้อมูล
  • จัดทำ Data dictionary, ER-Diagram, Flow chart
  • จัดทำรายการ คู่มือการแก้ไขปัญหาที่พบ
  • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ออกแบบโดย คลิ๊ก

เว็บไซต์สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ

  • อัพเดท ข่าวและกิจกรรม (บางส่วน)
  • อัพเดท แก้ไข ปรับแต่งเว็บไซต์ส่วนข้อมูลผู้ใช้
  • แก้ไขปัญหา บำรุงรักษาและสำรองข้อมูล
  • ดูแล บำรุงรักษาและป้องกันการโจมตีบนเครื่อง Server
  • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ออกแบบโดย 9Bombs

San Francisco

เว็บไซต์สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ